مجتبی اله بیگی

 • سمت: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

 • تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی سیستم های انرژی

 • سرپرست گروه مکانیک راه انداز

  نیروگاه چهار واحدی گازی کرمانشاه در شرکت مپنا

 • سوپروایزر گروه مکانیک راه انداز

  نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج بصورت مامور در شرکت مپنا

 • کارشناس مکانیک و سرپرست شیفت

  نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان ۲ در شرکت مپنا

 • کارشناس مکانیک

  دفتر فنی شرکت صفا فولاد در پروژه فولاد سبا

 • کارشناس مکانیک در شرکت مهندسی و صنعتی استیم

  پروژه پارس جنوبی